FAQ

1/ Wat is een bijzondere btw-aangifte?

Via een bijzondere btw-aangifte kunt u de btw betalen die verschuldigd is op intracommunautaire verwervingen en op bepaalde ontvangen dienstprestaties.
De aangifte omvat dus bepaalde speciale aankopen en ontvangen dienstprestaties. In tegenstelling tot de klassieke periodieke btw-aangifte moet u verkopen en verstrekte diensten niet in een bijzondere btw-aangifte opnemen.

De aangifte bevat onder meer volgende gegevens:
- Identificatiegegevens van de aangever
- Tijdvak waarop de aangifte betrekking heeft
- Belastbare handelingen waarvoor de aangever btw moet voldoen (intracommunautaire verwervingen, intracommunautaire diensten met verlegging van heffing.. )
- Ontvangen creditnota's en negatieve verbeteringen
- Verschuldigde belasting en positieve of negatieve herziening van de belasting
- Uiteindelijke verschuldigde of terugvorderbare btw-bedrag
- Aanvraag om terugbetaling van het eventueel terugvorderbare btw-bedrag
- Datum en handtekening van de aanvrager

2/ Wie moet een bijzondere btw-aangifte indienen?

De bijzondere btw-aangifte moet worden ingediend door btw-belastingplichtigen die geen klassieke periodieke btw-aangifte indienen, namelijk:
- Vrijgestelde kleine ondernemingen
- Belastingplichtigen onderworpen aan de bijzondere landbouwregeling
- Belastingplichtigen die uitsluitend handelingen verrichten die door artikel 44 van het btw-wetboek zijn vrijgesteld en waarvoor zij geen enkel recht op aftrek hebben
- Niet-belastingplichtige rechtspersonen

3/ Wanneer moet een bijzondere btw-aangifte worden ingediend?

De bijzondere btw-aangifte is een kwartaalaangifte die u in principe driemaandelijks moet indienen.
Als u tijdens een bepaald kwartaal geen enkele handeling verricht waarop btw verschuldigd is moet u geen ( nihil- ) aangifte indienen.
De aangifte moet u uiterlijk de 20ste dag van de maand die volgt op het kalenderkwartaal waarin de btw opeisbaar is geworden, indienen.
Binnen dezelfde periode moet u ook het bedrag van de verschuldigde btw betalen.

Nadat wij je inschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, wordt dit doorgegeven aan de BTW.
Het is dus mogelijk dat je binnenkort een schrijven van de BTW administratie ontvangt met de vraag om je BTW nummer te activeren.
Daar je als homeparty consulente werkt als tussenpersoon of lasthebber in de directe verkoop voor een Belgische BTW-plichtige onderneming die gebruik maakt van aanschrijving ET 102.595 dd 19 juni 2002,
dien je je niet in te schrijven bij de BTW administratie.

Bij downloads kan je een verklaring terugvinden: deze dien je in te vullen en ondertekend aan het BTW kantoor terug te zenden. 

Je bent zelfstandige in bijberoep als je, naast je zelfstandige activiteit

- Als werknemer minstens 50% in loondienst werkt 
- Als vastbenoemde in het onderwijs minstens 60% van een volledig uurrooster werkt
- Als contractueel in het onderwijs minstens 50% van een volledig uurrooster werkt
- Als ambtenaar minstens 50% werkt
- Als je niet werkt maar toch nog rechten op een rust- of overlevingspensioen opbouwt ( vb. loopbaanonderbreking, tijdskrediet, opzegvergoeding )
- Als je een socialezekerheidsuitkering krijgt (vb. brugpensioen, werkloosheidsuiterking, ziekte- of invaliditeitsuitkering )

Als zelfstandige in bijberoep blijf je genieten van de sociale voordelen uit je hoofdactiviteit.

Vanaf 2015 worden de definitieve sociale bijdragen berekend op het inkomen van het jaar zelf en niet meer op het inkomen van 3 jaar geleden.
Je betaalt een "voorlopige bijdrage" die 2 jaar later gereguraliseerd wordt wanneer de belastingadministratie je werkelijke inkomen doorgeeft aan je sociaal verzekeringsfonds.
Het betalen van de wettelijke voorlopige bijdragen in bijberoep van +/- 75 € / kwartaal is de meest eenvoudige oplossing.

Als na je regularisatie in 2017 blijkt dat je teveel betaalde, dan betaalt het sociaal verzekeringsfonds de bijdragen terug.
Blijkt dat je in 2015 meer verdiende, dan betaal je het resterende verschuldige saldo bij zonder verhogingen.

Concreet voor bijberoep:
- Als het beroepsinkomen < 1.423,89 €, worden de voorlopige bijdragen terugbetaald
- Als het beroepsinkomen > 1.423,89 € dient u bij te betalen

Om als zelfstandige in bijberoep te worden beschouwd, moet één van de volgende situaties van toepassing zijn:
- U hebt een niet-zelfstandige hoofdactiviteit
- U ontvangt een vervangingsinkomen
- U vrijwaart uw pensioenrechten

 

Bij de downloads vind je een uitgebreide lijst van alle mogelijke zaken die op de brief personenbelasting kunnen aangegeven worden.

Naar jaarlijkse gewoonte sturen wij eind januari, begin februari onze mailing.
Deze bevat enkele richtlijnen en praktische info over het inleveren van jullie dossiers voor de opmaak van het fiscaal resultaat en  de eventuele belastingsaangifte.
Een voorbeeld hiervan kan je terugvinden bij de downloads.

Graag benadrukken we het belang van de kilometertabel:
een overzichtelijke tabel dewelke kilometers, (extra) gastrouwgeschenken en eventueel demomateriaal bundelt.
We vragen hiervan een totaal te maken. Andere bijgevoegde kosten hoef je niet op te tellen - dat is onze taak!
Gelieve deze wel per soort of categorie te ordenen, dit maakt het geheel wat overzichtelijker...

Vergeet ook zeker niet je commissiefiche, het groene infodocument en - voor diegenen die ook hun personenbelasting door ons laten indienen - de gele leidraad bij te voegen!

Ben je nieuwe klant of heb je onze mailing niet ontvangen? Geef ons dan een seintje.
Vul de "Leidraad bijberoep homeparty" in en stuur deze naar  homeparty@hulpkantoor.be.
Of vul gewoon het contactformulier in bij "Klant worden".

Stuur ons alvast een email met je nieuwe adres zodat wij dit in ons klantenbestand kunnen aanpassen!

Bij de KBO (Kruispuntbank van Ondernemingen) dient ook het vestigingsadres aangepast te worden.
Elke wijziging dien je helaas ook te betalen!
Je domicilieadres wordt automatisch aangepast.

Als je wenst dat wij voor jou de wijziging doorgeven, gelieve het bedrag van 149,50 € over te schrijven op onze rekening KBC 733-0475755-97
met vermelding van "jouw naam en ‘wijziging adres kbo’".
Je krijgt na voltooiing van deze wijziging de originele documenten per post toegestuurd.

Je bent gestopt met je zelfstandige activiteit en moet dan uitgeschreven worden bij het sociaal verzekeringsfonds en de Kruispuntbank der Ondernemingen.
Als je wenst dat wij de uitschrijving in orde brengen gelieve dan 149,50 € over te schrijven op onze rekening KBC 733-0475755-97 met vermelding van "jouw naam en ‘uitschrijving KBO en SVF’".
Bezorg ons ook de benodigde ereverklaring afsluiting (zie downloads) en het officiële stopzettingsattest van je bijberoep!

Als je zelf de uitschrijving in orde wil brengen, contacteer dan jouw sociaal verzekeringsfonds (indien via ons ingeschreven is dat Acerta) en geef ons een seintje als het rond is.

Wij hebben als boekhouder uitstel tot half oktober om de aangifte via taxonweb in te dienen.
Zodra jouw dossier klaar is, sturen we het, samen met de berekening, naar jou op met de post.
Je kan het ook zelf raadplegen via taxonweb.
Alvast bedankt voor het geduld!

Je mag deze brief aan ons bezorgen via email, fax of post. Wij zullen hen beantwoorden dat dit voor jou niet van toepassing is.

Helaas ja! Elke zelfstandige moet in principe deze belasting betalen. Maar niet elke provincie, gemeente of stad heft deze belasting en het bedrag is ook overal verschillend. Antwerpen en Brussel zijn de duurste (0 tot 350€).

Je kan hierover meer informatie vinden op internet of bij je gemeente.

Algemene provinciebelasting bedrijven

Aangifteplicht

De aangifte in de algemene provinciebelasting op de bedrijven, handelszaken en vrije beroepen moet ten laatste op 30 april van het aanslagjaar  worden ingediend. De aangifte dient in principe spontaan te gebeuren en voor iedere vestiging afzonderlijk.

Het aangifteformulier ‘Algemene provinciebelasting bedrijven’ voor de provincie Antwerpen kan je terugvinden op onderstaande website.

http://www.provant.be/bestuur/financi_n/provinciebelastingen/belastingaangifte/

voor Oost-Vlaanderen :

http://www.oost-vlaanderen.be/public/over_provincie/financiering/belasti...

Video's over veel gevraagde onderwerpen

Interview met een kandidate home-party-consulente op 24/10/2022
Dit is een informatief interview over het thema "starten als zelfstandige in bijbreoep". Marlies op bezoek met vraag om te starten in bijberoep als model - schoonheidsspecialiste.
Video met uitleg van Luc Peeters (fiscaal accountant) wat de mogelijkheden zijn om te starten als zelfstandige in bijberoep dd 24/10/2022. Extra video enkel gericht op gepensioneerden dd 24/10/2022.

Downloads

Peeters De Wachter Hulpkantoor

Statiestraat 68
2547 Lint
tel +32 (0)3 454 46 26
fax +32 (0)3 454 46 27

team@hulpkantoor.be

Openingsuren

ma  9u - 12u
di  9u - 12u & 13.30u - 16.30u
woe  9u - 12u
do  9u - 12u & 13.30u - 16.30u
vrij  9u - 12u, namiddag gesloten
za  gesloten
zo  gesloten

let op: schoolvakanties afwijkend
consultatie en op afspraak